Zasady postępowania z odpadami w zakładach leczniczych dla zwierząt
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 13 stycznia 2014 roku w sprawie dokumentu potwierdzającego unieszkodliwienie zakaźnych odpadów medycznych lub zakaźnych odpadów weterynaryjnych
Informacja dotycząca obowiązków lekarza weterynarii i sposobu postępowania z odpadami w zakładach leczniczych dla zwierząt.
Aktualizacja informacji w związku z wejściem w życie nowej ustawy o odpadach.
Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach.
Wzór formularza do sporządzania i przekazywania zbiorczego zestawienia danych o rodzajach i ilości odpadów, o sposobach gospodarowania nimi oraz o instalacjach i urządzeniach służących do odzysku i unieszkodliwiania odpadów - dla zakładów leczniczych dla zwierząt.w formacie Word gotowy do wypełnienia.